تصاویر نشست ۴۹

۰۸ خرداد ۱۳۹۶ ۷
چهل و نهمین نشست معاونان آموزشی- نوشهر ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۵
چهل و نهمین نشست معاونان آموزشی- نوشهر ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۵
چهل و نهمین نشست معاونان آموزشی- نوشهر ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۵
چهل و نهمین نشست معاونان آموزشی- نوشهر ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۵
چهل و نهمین نشست معاونان آموزشی- نوشهر ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۵
چهل و نهمین نشست معاونان آموزشی- نوشهر ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۵
چهل و نهمین نشست معاونان آموزشی- نوشهر ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۵