هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه

۰۶ آبان ۱۳۹۶ ۷

روز شنبه ۲۹ مهر، هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه «ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی» با حضور اعضا کمیته و ریاست دکتر شریعتی نیاسر برگزار شد.

هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
هفتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه