هشتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه

۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۴

در این نشست، اعضای کمیته به بررسی شرایط پیشرفت پروژه، جدول ارزیابی نحوه فعالیت مراکز منتخب و مدل روسی ارتقا دانشگاهها به تراز بین الملل پرداختند.

	هشتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
	هشتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
	هشتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه
	هشتمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه