نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت

۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۱

این نشست از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳ در دفتر آقای دکتر شریعتی و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی کمیته هدایت و نظارت پروژه «ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی» برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر سمنانیان، دکتر راغفر و دکتر صبوری به بیان گزارش و مطالب مربوط به جلسه و برای پیشبرد اهداف پروژه، پرداختند.

نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت
نهمین جلسه کمیته هدایت و نظارت