ادای احترام وزیر علوم تحقیقات و فناوری به همراه معاون آموزشی و رییس دانشگاه به شهدای دانشگاه فردوسی مشهد

۰۱ دی ۱۳۹۶ ۱

ادای احترام وزیر علوم تحقیقات و فناوری به همراه معاون آموزشی و رییس دانشگاه به شهدای دانشگاه فردوسی مشهد

ادای احترام وزیر علوم تحقیقات و فناوری به همراه معاون آموزشی و رییس دانشگاه به شهدای دانشگاه فردوسی مشهد