سخنرانی آقای دکتر شریعتی در سومین همایش ملی آموزش عالی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲

سخنرانی آقای دکتر شریعتی در سومین همایش ملی آموزش عالی، ۱۸ اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی آقای دکتر شریعتی در سومین همایش ملی آموزش عالی، ۱۸ اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهید بهشتی
سخنرانی آقای دکتر شریعتی در سومین همایش ملی آموزش عالی، ۱۸ اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهید بهشتی