برگزاری ششصدو هشتاد و ششمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۵
برگزاری ششصدو هشتاد و ششمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی
برگزاری ششصدو هشتاد و ششمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی
برگزاری ششصدو هشتاد و ششمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی
برگزاری ششصدو هشتاد و ششمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی
برگزاری ششصدو هشتاد و ششمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی