ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۸
ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس
ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس
ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس
ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس
ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس
ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس
ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس
ملاقات معاون آموزشی وزیر علوم با نمایندگان مجلس