حضور معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورخ ۲۸ مرداد ۹۷

۰۸ شهریور ۱۳۹۷ ۴
حضور معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورخ ۲۸ مرداد ۹۷
حضور معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورخ ۲۸ مرداد ۹۷
حضور معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورخ ۲۸ مرداد ۹۷
حضور معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورخ ۲۸ مرداد ۹۷