بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۰۸ شهریور ۱۳۹۷ ۶
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز