نشست معاون آموزشی و مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم با معاون آموزشی و مدیران حوزه وزارت آموزش و پرورش در خصوص بررسی طرح مقدماتی حذف کنکور

۰۹ آبان ۱۳۹۷ ۶