حضور دکتر شریعتی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

۱۲ آبان ۱۳۹۷ ۴
حضور دکتر شریعتی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
حضور دکتر شریعتی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
حضور دکتر شریعتی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
حضور دکتر شریعتی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس