دیدار معاون آموزشی وزارت علوم با رییس دانشگاه شیراز و یکی از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی

۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۲
دیدار معاون آموزشی وزارت علوم با رییس دانشگاه شیراز و یکی از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
دیدار معاون آموزشی وزارت علوم با رییس دانشگاه شیراز و یکی از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی