بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه جهرم

۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۷
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه جهرم
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه جهرم
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه جهرم
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه جهرم
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه جهرم
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه جهرم
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه جهرم