دیدار معاون آموزشی وزارت عتف با نماینده محترم مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اخلاقیان رییس محترم دانشگاه کردستان

۰۲ آذر ۱۳۹۷ ۳
دیدار معاون آموزشی وزارت عتف با نماینده محترم مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اخلاقیان رییس محترم دانشگاه کردستان
دیدار معاون آموزشی وزارت عتف با نماینده محترم مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اخلاقیان رییس محترم دانشگاه کردستان
دیدار معاون آموزشی وزارت عتف با نماینده محترم مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اخلاقیان رییس محترم دانشگاه کردستان