نشست مشترک روسای دانشگاه‌های استان کردستان

۰۲ دی ۱۳۹۷ ۳
نشست مشترک روسای دانشگاه‌های استان کردستان
نشست مشترک روسای دانشگاه‌های استان کردستان
نشست مشترک روسای دانشگاه‌های استان کردستان