بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در لرستان

۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۹:۲۸ ۵

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دکتر مجتبی شریعتی نیاسر) و معاون عمرانی استاندار لرستان (دکتر احمد مرادپور) از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان که در سیل اخیر، دچار خسارتهایی شد، بازدید کردند. 

بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در  لرستان
بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در  لرستان
بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در  لرستان
بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در  لرستان
بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در  لرستان