بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در لرستان

۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۵

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دکتر مجتبی شریعتی نیاسر) و معاون عمرانی استاندار لرستان (دکتر احمد مرادپور) از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان که در سیل اخیر، دچار خسارتهایی شد، بازدید کردند.