تکریم و معارفه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری