گردهمایی دانشگاه ها و پژوهشگاه های مجری طرح اقتصاد مقاومتی