ادامه تحصیل دوره دکتری در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی داوطلب